Thông báo về việc giới thiệu chức danh và chữ ký Trưởng phòng, Phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cư M’gar

Lượt xem:

Đọc bài viết

Căn cứ Quyết định số 3047/QĐ-UBND ngày 31/8/2022 của UBND huyện Cư M’gar về việc bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với Ông Nguyễn Tự Do – Phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo giữ chức Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện; Quyết định số 2102/QĐ-UBND ngày 24/9/2021 của UBND huyện Cư M’gar về việc tiếp nhận vào làm công chức và bổ nhiệm chức danh lãnh đạo, quản lý đối với bà H Lum Niê – Phó Hiệu trưởng trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS giữ chức Phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cư M’gar.

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cư M’gar trân trọng giới thiệu chức danh, chữ ký và số điện thoại của Ông Nguyễn Tự Do – Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện và Bà H Lum Niê – Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đến các cơ quan, đơn vị biết để thuận tiện trong liên hệ và phối hợp công tác.