• Ông Nguyễn Tự Do
  • Ban lãnh đạo
  • Trưởng phòng
  • 0822.323.539
  • Chuyên môn: Thạc sỹ Trình độ Lý luận chính trị: Trung cấp
  • Bà H Lum Niê
  • Ban lãnh đạo
  • Phó trưởng phòng
  • 0903162747
  • Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm Ngữ văn Trình độ Lý luận chính trị: Cao cấp