Luật Thi đua, khen thưởng số 06/2022/QH15

Luật Thi đua, khen thưởng số 06/2022/QH15

Lượt xem:

Luật Thi đua, khen thưởng số 06/2022/QH15 ngày 15/6/2022, hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2024. Một số điểm mới: – Về nguyên tắc trong thi đua + Tự nguyện, tự giác, công khai, minh bạch; (So với hiện hành, bổ sung “minh bạch” trong thi đua) + Đoàn kết, hợp tác và cùng phát triển. – Về nguyên tắc trong khen thưởng + Chính xác, công khai, minh [...]
Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ:

Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ:

Lượt xem:

Về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức [...]