V/v hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học cấp THCS

Lượt xem:

Đọc bài viết

UBND HUYỆN CƯ M’GAR                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số:   86/PGDĐT- THCS                            Cư M’gar, ngày 04 tháng 9 năm 2020

V/v hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học cấp THCS

 

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường có cấp THCS

Thực hiện Công văn số 3280/BGDĐT-GDTrH ngày 27/8/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học cấp trung học cơ sở (THCS), trung học phổ thông (THPT);

Căn cứ Thông tư số 26/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 V/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS và học sinh THPT ban hành kèm theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ trưởng BộGiáo dục và Đào tạo;

Thực hiện Công văn số 1297/SGDĐT-GDTrH ngày 04/9/2020 của Sở GDĐT Đắk Lắk V/v hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học cấp THCS, Phòng GDĐT đề nghị các đơn vị thực hiện như sau:

  1. Chỉ đạo tổ/nhóm chuyên môn nghiên cứu kĩ nội dung Công văn số 3280/BGDĐT-GDTrH ngày 27/8/2020 của Bộ GDĐT (Văn bản đã đăng trên Cổng thông tin điện tử Phòng GDĐT tại địa chỉ: http://pgddtcumgar.edu.vn).
  2. Căn cứ Công văn số 3280/BGDĐT-GDTrH ngày 27/8/2020 của Bộ GDĐT; Công văn số 4612/BGDĐT-GDTrH ngày 03/10/2017 của Bộ GDĐT và Công văn số 1009/SGDĐT-GDTrH ngày 10/7/2020 của Sở GDĐT để xây dựng kế hoạch giáo dục môn học, kế hoạch giáo dục của đơn vị. Kế hoạch giáo dục là căn cứ để nhà trường thực hiện công tác chuyên môn, đồng thời là căn cứ để thanh, kiểm tra, đánh giá của các cấp.

Trong quá trình xây dựng kế hoạch, các đơn vị cần lưu ý:

  • Khuyến khích xây dựng Kế hoạch giáo dục theo chủ đề kiến thức.
  • Căn cứ vào mức độ khó/dài/phức tạp của từng chủ đề/bài học mà xác định thời lượng phù hợp, nhưng phải đảm bảo tổng thời lượng của mỗi môn học trong cả năm học không thay đổi: Số tiết học của cả năm = 35 tuần x số tiết/tuần (theo đúng trong Kế hoạch giáo dục được quy định tại Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ GDĐT về việc ban hành Chương trình giáo dục phổ thông).

Ví dụ: Toán 6 là 140 tiết = 35 tuần x 4 tiết/tuần.

  • Thời lượng không dùng đến của các bài/chủ đề/nội dung trong Công văn số 3280/BGDĐT-GDTrH ngày 27/8/2020 được ghi là Không dạy; Đọc thêm; Không làm; Không thực hiện; Không yêu cầu; Khuyến khích học sinh tự đọc; Khuyến khích học sinh tự học; Khuyến khích học sinh tự làm; Khuyến khích học sinh tự thực hiện được dành để dạy học các bài/chủ đề/nội dung dài/khó/thực hành/hoạt động trải nghiệm/giáo dục STEM…
  1. Việc kiểm tra, đánh giá thường xuyên, định kỳ, tính điểm trung bình môn học thực hiện theo Thông tư số 26/2020/TT-BGDĐT; trong đó môn Tiếng Anh có ít nhất 1 bài kiểm tra giữa học kỳ bằng hình thức Dự án học tập.
  • Khi ra đề kiểm tra, chỉ được ra trong phạm vi kiến thức được điều chỉnh theo Công văn số 3280/BGDĐT-GDTrH.
  1. 4. Ban hành kế hoạch giáo dục của nhà trường để thực hiện từ ngày 05/9/2020 và gửi về Phòng GDĐT trước ngày 20/9/2020 để làm căn cứ kiểm tra hoạt động chuyên môn nhà trường trong năm học.

  Nhận được Công văn này, Phòng GDĐT yêu cầu hiệu trưởng các trường nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị liên hệ Bộ phận Chuyên môn THCS – Phòng Giáo dục Đào tạo để tham mưu Lãnh đạo Phòng hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện./.

Nơi nhận:

– Như trên (T/hiện);

– Sở GDĐT (B/cáo);

– TP, PTP (C/đạo);

– Cổng TTĐT Phòng GDĐT (T/báo);

– Lưu VT (Đ/c Hưng-01b).

KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Bích