Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh

Lượt xem:

Đọc bài viết

Quy định nội dung, mức chi để tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.