Ông Lê Hữu Quynh
 • Ông Lê Hữu Quynh
 • Ban lãnh đạo
 • Trưởng phòng
 • 0262.3702.889
 • Chuyên môn: Thạc sỹ Trình độ Lý luận chính trị: Chính trị cao cấp
Ông Nguyễn Ngọc Bích
 • Ông Nguyễn Ngọc Bích
 • Ban lãnh đạo
 • Phó trưởng phòng
 • 0905.139.960
 • Bichcmgdlk@Gmail.com
 • Chuyên môn: ĐHSP Toán, Thạc sỹ quản lý