Ông Lê Hữu Quynh
 • Ông Lê Hữu Quynh
 • Ban lãnh đạo
 • Trưởng phòng
 • Liendv@cumgar.daklak.gov.vn
 • tp@vtk.com
 • Chuyên môn: Thạc sỹ Trình độ Lý luận chính trị: Chính trị cao cấp
Ông Nguyễn Ngọc Bích
 • Ông Nguyễn Ngọc Bích
 • Ban lãnh đạo
 • Phó trưởng phòng
 • 05003 700 615
 • Bichcmgdlk@Gmail.com
 • Chuyên môn: ĐHSP Toán, Thạc sỹ quản lý
Ông Trần Đình Đào
 • Ông Trần Đình Đào
 • Ban lãnh đạo
 • Phó trưởng phòng, Chủ tịch CĐ giáo dục
 • Cố định: 05003 834 777 ; Di động: 01223 463 773
 • Daotd@cumgar.daklak.gov.vn
 • ĐHSP Ngữ văn